Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FIT INTERNATIONAL

Artikel 1: Begripsbepalingen
Onder ‘FIT International’ wordt in de hierbij opgestelde Algemene Voorwaarden verstaan: FIT International, Ramspol 6, 2036 BA Haarlem, Nederland, correspondentieadres Ramspol 6, 2036 BA Haarlem.
Het begrip ‘Afnemer’ heeft betrekking op iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten wordt afgesloten en/of diensten of werkzaamheden die voor diens rekening worden verricht.
Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
a) Alle offerten, aanbiedingen, (koop)overeenkomsten en leveringen van producten en diensten tussen FIT International enerzijds en afnemers anderzijds en zijn op al onze leveranties van toepassing.
b) Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uit uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen.
c) Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter nietig worden verklaard, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing.
d) Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 3: Offertes en Prijzen
a) Al onze offerten dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële afnemer tot het doen van een aanbod. Zij binden FIT International derhalve op geen enkele wijze, tenzij in der offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
b) Zoals beschreven in offerten, orderbevestigingen, brieven, prijscouranten, circulaires of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door FIT International steeds worden herroepen, nadat de daartoe gestelde termijn is verstreken. .
c) FIT International kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
d) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Andere kosten zoals transportkosten en/of administratiekosten, wanneer deze van toepassing kunnen zijn, zijn eveneens gespecificeerd en inclusief.
e) FIT International is gerechtigd om prijzen voor nog niet geleverde producten of diensten naar redelijkheid aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, transportkosten, lonen en valuta wisselkoersen.

Artikel 4: Levering en transport
a) Levering van producten geschiedt na een betaling van afnemer aan FIT International. Afnemer kan zulks doen na betaling via het IDeal betaalsysteem van de webshop, of na het voldoen van het volledige factuurbedrag zoals deze aan afnemer is verstrekt door FIT International op de wijze zoals deze door FIT international en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen. Voor internationale verzendingen binnen de EU zijn de order- en transportkosten verschuldigd, afhankelijk van de afspraken zoals deze in de offerte of aanbieding zijn weergegeven.
b) De keuze van transport en transportmiddel worden door FIT International bepaald. Bij afwijkende bepalingen i.v.m. de wensen of eisen van afnemer zullen alle extra kosten ten laste van afnemer komen. Transportkosten komen ten laste van de FIT International koper tenzij anders overeengekomen.
c) Bestellingen worden pas na bijschrijving van het totaalbedrag op het rekeningnummer van FIT International aan de afnemer uitgeleverd, tenzij afwijkende schriftelijke afspraken hieromtrent in overleg tussen FIT International en de afnemer worden overeengekomen.
d) Opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en niet te beschouwen als bindende levertijden tenzij door beide partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien levering niet binnen 30 dagen nadat de bestelling is gedaan, kan worden geëffectueerd doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, of de dienst niet kan worden geleverd, zal FIT International afnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Afnemer heeft alsdan recht op kosteloze teruggave van de koopprijs/levering van een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, welke zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen zal worden geëffectueerd.
e) Bij niet tijdige levering, zijnde in elk geval binnen een termijn van 30 dagen, dient FIT International door afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Artikel 5: Betaling
a) Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of schuldvergelijking contant ter plaatse waar FIT International is gevestigd, of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank door afnemer geldt de dag van creditering van onze bank als de dag van betaling.
b) Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige en overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
c) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
d) FIT International behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen een levering te weigeren.
e) FIT International is gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van FIT International zekerheden heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
a) De door FIT International geleverde zaken blijven eigendom van FIT International tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij het nodig achten hebben wij het recht van de koper een zekerheid ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen te eisen.
b) Afnemer is gerechtigd om over de producten te beschikken ten behoeve van zijn normale bedrijfsvoering. Afnemer is niet gerechtigd om de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht om direct FIT International op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot zaken die nog in eigendom behoren van FIT International.

Artikel 7: Reclames en ontbinding door afnemer
a) De afnemer is, indien en voorzover het door hem bestelde geen maatwerk betreft of de aard van het bestelde zich hiertegen verzet, gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de zaak de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Betreft de overeenkomst het leveren van diensten, dan kan niet meer worden ontbonden nadat aan de levering van diensten is begonnen.
b) De afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de door FIT International geleverde producten te controleren of de levering overeenkomstig is met zijn bestelling of opdracht tot levering. Bij gebreken, foutieve levering of aantallen dient hij FIT International schriftelijk van de afwijking in kennis te stellen binnen redelijke termijn met opgave van redenen en afwijkingen.
c) Reclames ter zake van de geleverde producten worden door FIT International slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk of telefonisch zijn gemeld bij FIT International. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan FIT International te zijn gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
d) De afnemer dient ten alle tijden FIT International de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
e) Indien reclames na inspectie door FIT International gegrond worden geacht, zal FIT International de geleverde zaken vervangen, dan wel voor de door afnemer retour gezonden producten een creditfactuur te maken voor ten hoogste de totale factuurwaarde.
f) Retourzendingen dienen te allen tijden te zijn voorzien van een opgave van een gemotiveerde reclame, behoudens retourzendingen binnen de eerste 7 dagen na ontvangst, zoals omschreven in artikel 7 a)..
g) Retourzendingen worden door FIT International uitsluitend geaccepteerd indien zij worden retour geleverd in de originele verpakking en zich in de staat bevinden waarin zij zijn afgeleverd aan de afnemer en voorzien van een schriftelijke opgave van redenen van retourzending. Gescheurde of ernstig beschadigde en of aangebroken verpakkingen en goederen die niet meer geschikt zijn om te worden verkocht, worden niet retour genomen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd aan afnemer.
h) De kosten van retourzendingen zoals transport, eventueel opslag en handling kosten komen ten laste van de afnemer, tenzij dit een retourzending betreft zoals genoemd in artikel 7a)..
i) Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 8: Aansprakelijkheid en Garantie
a) FIT International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij de afnemer onomstotelijk kan aantonen dat de geleden schade is veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van FIT International, of deze schade voortvloeit uit de wet.
b) Indien de schade bij afnemer is veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van FIT International, is FIT International de hieruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van het product of de producten die deze schade hebben veroorzaakt bij afnemer.
c) Garanties van producten zijn alleen dan geldig als zij door FIT International ook als garantie schriftelijk voorafgaand zijn gedaan aan afnemer, zoals deze door de fabrikant van de zaken is afgegeven.
d) Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart FIT International tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 9: Overmacht
a) Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van FIT International die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, brand of ander vernietigingen en schade in gebouwen, fabrieken of magazijnen en/of voorraden, bedrijfsbezetting, werkstaking, zowel in het bedrijf van FIT International als in bedrijven van welke zij haar producten, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt, gebrek aan grondstoffen, verhindering of onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of- verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-)instanties.
b) Wanneer FIT International niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks te onzer keuze.
c) In geval van overmacht kan de afnemer ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 10: Ontbinding en opschorting
Alle vorderingen van FIT International zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichting niet nakomt, dan wel diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. FIT International heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd met haar recht op schadevergoeding.
Artikel 11: Merk(en) en handelsnaam
De afnemer mag geen gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakking tenzij FIT International hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend en richtlijnen heeft afgegeven ten aanzien van het gebruik hiervan. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van FIT International ten aanzien van het gebruik van de door FIT International gevoerde handelsnamen, merken en verpakking te volgen. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, almede auteursrechten, blijven berusten bij FIT International.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op alle offerten en transacties waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. Alle geschillen tussen FIT International en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, of, naar keuze van FIT International, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 13: Datum inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2, die na 1 januari 2010 tot stand zijn gekomen.

Artikel 14: Depot
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland.