Privacyverklaring F.I.T. International BV

F.I.T. International BV, gevestigd aan de Ramspol 6, 2036 BA Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
F.I.T. International BV
Ramspol 6
2036 BA Haarlem
T: +31 (0)23 5401499
E: [email protected]
W: www.fitsportbalsem.com

Joop Bergman is de Functionaris Gegevensbescherming van F.I.T. International BV. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

F.I.T. International BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

A. Als wij via de website, de mail, post of anderszins uw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres

B. Contactgeschiedenis

 1. Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had:
 2. Waarover ging het contact (aankoop in website of vraag).
 3. Wanneer was het contact en met wie.
 4. Hoe (via post, onze website, e-mail, app).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

F.I.T. International BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Uitvoeren overeenkomst

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:
Contact met u opnemen.
Uw belangstelling voor onze diensten/producten vastleggen.
Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.
Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn. Ten behoeve van verzending van producten, zoekgeraakte zendingen.

B.Risico’s verkleinen

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

 1. Wet- en regelgeving
  F.I.T. International BV handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

  1. Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controle-vragen.
  2. En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.
  3. Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.
 2. Wet- en regelgeving
  F.I.T. International BV handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

  1. Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
  2. Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)

Geautomatiseerde besluitvorming

F.I.T. International BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van F.I.T. International BV) tussen zit. F.I.T. International BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Webshop-database, als data-tool voor de webshop
 • Google Analytics, als data-tool voor verkeer en website-bezoeken
 • Muis Financieel administratieve software
 • Shops United logistieke software voor DHL en Post.nl
 • Boek uw Zending (Delisprint van DPD) logistieke software
 • Mailchimp voor nieuwsbrieven
 • Excel bestand met verkoopinformatie en klantgegevens (CRM)
 • Bitfinder antivirusprogramma
 • Facebook, Twitter, Instagram & LinkedIn

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

 1. Beveiliging
  We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website- en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
 2. Geheimhouding
  Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

F.I.T. International BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Onbepaalde tijd > In onze Database van de webshop, Database van de financiële administratie, Database van ons CRM
 • Adres > Onbepaalde tijd > In onze Database van de webshop, Database van de financiële administratie, Database van ons CRM
 • Telefoonnummer > Onbepaalde tijd > In onze Database van de webshop, Database van de financiële administratie, Database van ons CRM
 • E-mailadres > Onbepaalde tijd > In onze Database van de webshop, Database van de financiële administratie, Database van ons CRM

Delen van persoonsgegevens met derden

F.I.T. International BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u, of als dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is of in geval van fraude.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

F.I.T. International BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door F.I.T. International BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 1. Gegevens inzien of verbeteren
  U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen.
  Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar F.I.T. International BV ([email protected], verdere gegevens onderaan deze verklaring). Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven waarvoor deze bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.
 2. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’. In de volgende situaties heeft u het recht om de gegevens die wij van u hebben te laten wissen:
  1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  2. de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
  3. er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
  4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  5. op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.
 3. Beperking van de verwerking
  Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.
 4. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
  U heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . F.I.T. International BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Hebt u vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met F.I.T. International BV per e-mail of per brief:

F.I.T. International BV
Ramspol 6
2036 BA Haarlem
T: +31 (0)23 5401499
E: [email protected]
W: www.fitsportbalsem.com